Wielkość Czcionki

Current Size: 100%

Regulaminy

                         REGULAMIN WYPOŻYCZANIA ZBIORÓW

                              Miejskiej i Gminnej Biblioteki  Publicznej

                                       im. Władysława Broniewskiego

                                                          w Nysie

 

                                                                  § 1

Regulamin ustala zasady i warunki korzystania ze zbiorów Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nysie zwanej dalej biblioteką.

                                                                  § 2

 1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania.
 2. Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
  1. okazać aktualną legitymację szkolną lub dokument tożsamości,
  2. wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu (za niepełnoletniego czytelnika odpowiada rodzic lub opiekun prawny, podpisuje również zobowiązanie dziecka).
 4. Po dopełnieniu formalności i uiszczeniu jednorazowej opłaty zryczałtowanej tytułem usług informacyjnych, określonej w „Cenniku opłat i kar pobieranych od czytelników w agendach Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nysie” czytelnik otrzymuje kartę biblioteczną.
 5. Właściciel karty bibliotecznej ponosi odpowiedzialność za każde jej wykorzystanie, a fakt jej zagubienia należy niezwłocznie zgłosić.
 6. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty wydaje się za odpłatnością duplikat wg „Cennika opłat i kar pobieranych od czytelników w agendach MiGBP w Nysie”.
 7. Karta biblioteczna traci ważność po upływie 5 lat od czasu ostatniego wypożyczania.
 8. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.

                                                                  § 3

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Wł. Broniewskiego w Nysie z siedzibą Sukiennicza 2, 48-300 Nysa, tel. 77 433 27 56, email sekretariat@migbp.nysa.pl
 2. Inspektorem danych osobowych w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej jest Grzegorz Luber, iod@migbp.nysa.pl, tel. 77 433 27 56.
 3. Pani/a dane będą przetwarzane w celu: udostępnienia zbiorów, ich odzyskania lub odzyskania ich równowartości, świadczenia usług informacyjnych oraz w celu prowadzenia statystyk.
 4. Przetwarzanie Pani/a danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków ustawowych wynikających z art. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U.  2012 r. nr 642, poz. 908, tekst jednolity) oraz art. 30 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2012 r. poz. 591, tekst jednolity).
 5. Przysługuje Pani/u prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie.
 6. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości korzystania z usług biblioteki.
 8. Dane będą przetwarzane przez okres 3 lat od zaprzestania korzystania z Biblioteki lub 11 lat w przypadku osób nierozliczonych z biblioteką.
 9. Dane mogą zostać udostępnione jedynie na wniosek uprawnionych organów (w ramach prowadzonych przez nie postępowań) oraz firm windykacyjnych.                                                                                                                                           

                                                                  § 4

 1. Czytelnik może korzystać ze zbiorów bibliotecznych po okazaniu karty bibliotecznej (w wyjątkowej sytuacji po okazaniu dowodu tożsamości).
 2. Czytelnik może wypożyczyć do 5 woluminów w jednej agendzie, ale nie więcej niż 20 woluminów w całej sieci MiGBP. O odstępstwach od regulaminu decyduje kierownik działu lub pracownik przez niego upoważniony.
 3. Książki wypożycza się na okres 4 tygodni. Przed upływem tego terminu Czytelnik może je prolongować dwukrotnie (osobiście lub telefonicznie) pod warunkiem braku zapotrzebowania na daną pozycję przez innych czytelników. W przypadku niezgłoszenia chęci prolongaty i niezwrócenia książek, po upływie 4 tygodni od daty wypożyczenia, pobierane są kary w wysokości 0,10 zł za każdy dzień przetrzymania, za każdą książkę. O anulowaniu kary z powodu wystąpienia sytuacji losowej decyduje kierownik działu lub pracownik przez niego upoważniony.
 4. Biblioteka może żądać zwrotu książki przed terminem ustalonym w pkt. 3, jeżeli stanowi ona szczególnie poszukiwaną pozycję.
 5. Na prośbę Czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.

                                                                  § 5

Biblioteka nie jest zobowiązana do przypominania Czytelnikowi o terminie zwrotu wypożyczonych książek. Za przetrzymanie ponad ustalony termin oraz za wysłanie upomnienia biblioteka pobiera opłatę w wysokości ustalonej w „Cenniku opłat i kar pobieranych od czytelników w agendach MiGBP w Nysie”, zatwierdzonym przez dyrektora. Jeśli mimo to wypożyczone zbiory nie zostaną zwrócone, biblioteka może dochodzić swoich roszczeń korzystając z pośrednictwa firmy windykacyjnej i na drodze sądowej.

                                                                  § 6

 1. Publikacje Czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, jemu też zwraca wypożyczone pozycje.
 2. Bibliotekarz na prośbę Czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

                                                                  § 7

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Czytelnik odpowiada za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki. Wysokość odszkodowania reguluje „Cennik opłat i kar pobieranych od czytelników w agendach MiGBP w Nysie”. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki bibliotekarz wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.

                                                                  § 8

      Ze zbiorów biblioteki nie mogą korzystać:

 1. osoby, które nie są zapisane do biblioteki,
 2. osoby, które nie uregulowały wszelkich należności wobec biblioteki,
 3. osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,
 4. osoby pozbawione praw korzystania ze zbiorów biblioteki,
 5. osoby zakłócające swoim zachowaniem pracę innym czytelnikom oraz dezorganizujące pracę biblioteki.

                                                                  § 9

Niestosowanie się do powyższych ustaleń regulaminu spowoduje zablokowanie konta czytelnika.

 

 

Nysa, dnia 28 sierpnia 2018 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy

Urząd MiastaPowiat NysaPWSZ w NysieBiblioteka w SumperkuAgencja Rozwoju NysyCSA Jeseník